• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

En nu: wat wij ervan vinden

kerkcartoonOp 30 oktober gaf het parochiebestuur een eerste indruk van het bezoek aan de aartsbisschop op 21 oktober. Een lezer die voldoende in staat is om tussen de regels door te lezen, kon uit dat bericht al opmaken dat in de kerken van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een veel stringenter beleid gevoerd zou gaan worden dan tot nu toe gebruikelijk. Vandaag, vrijdag 22 november, geeft vice-voorzitter Irene Vriens, namens bestuur en pastoraal team verdere duidelijkheid (zie www.xaveriusamersfoort.nl). Alles wat geen ‘gewijd karakter’ heeft is voortaan verboden.

Daarmee wordt de suggestie gewekt, we beperken ons verder tot de Sint Franciscus Xaverius, dat in de kerk aan het ’t Zand gegrossierd wordt in activiteiten die afbreuk zouden doen aan de bijzondere betekenis die een kerkgebouw voor katholieken heeft. Niets is minder waar.
In de loop van de jaren hebben pastores en besturen van de toenmalige parochie Sint Franciscus Xaverius zich ingezet om in en rond het kerkgebouw een geloofsgemeenschap te zijn die pastoraal, spiritueel en cultureel van betekenis is in stad en regio. Voor de Vrouwevaert moet evengoed plaats zijn als voor een kerstviering met het Amersfoorts Jeugdorkest, voor een daklozenlunch net zo goed als voor een Preek van de Leek, voor een stiltemeditatie evengoed als een juichend gezongen “de steppe zal bloeien”. Het zijn toch allemaal activiteiten die laten zien waar ons katholieke hart voor klopt: bewogen door de mens, geïnspireerd door het evangelie, naar het voorbeeld van onze patroon Franciscus Xaverius.

Ook voor de toekomst is  “’t Zand” deze geloofshouding aan zijn traditie verplicht. Immers een binnenstadsparochie als de Sint Franciscus Xaverius met een eeuwenoude geschiedenis heeft bijna altijd een locale uitstraling, naar de stad én een breder werkingsveld, de regio. Het bestuur van het aartsbisdom, onder de vorige aartsbisschop, erkende dat als een legitiem kenmerk dat ook in een  fusie verdiende overeind te blijven.
De kerk aan ’t Zand heeft altijd kerk midden in de samenleving willen zijn en natuurlijk soms lukt dat beter en soms minder, maar daar liggen dan ook de werkpunten en de uitdagingen tot op de dag van vandaag. In dat licht heeft de geloofsgemeenschap de opdracht van het parochiebestuur om zich te ontwikkelen als een spiritueel en cultureel centrum verstaan. Vreemd is in het denken en voelen van de gelovigen van ’t Zand de gedachte dat de kerk een gewijd en heilig eiland zou moeten zijn, iets dat nu dus door hogerhand wordt gedecreteerd. Wij houden ons liever vast aan de woorden van paus Franciscus: ‘Aan een ideale kerk kleeft het vuil van de straat’, zo’n kerk ziet hij liever dan een onbesmette kerk die naar binnen is gekeerd. Anders gezegd: zekere risico’s moet men durven nemen zonder doel en context uit het oog te verliezen.

De Vereniging Geloofsgemeenschap  ’t Zand is opgericht om de Geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius te ondersteunen in het bewaren én ontwikkelen van de traditie zoals die in onze prachtige kerk en levendige gemeenschap is gegroeid. De ‘heilige’ isolatie die ons nu wordt opgelegd is ons vreemd en de Vereniging zal zich tot het uiterste inspannen om openheid voor de samenleving,  spirituele creativiteit en verbondenheid met de katholieke en oecumenische traditie die aan ’t Zand leeft, verder te ontplooien.

De Pastoraatsgroep en de Zandraad zullen komende zondag na de viering van 10.30 belangstellende leden van de Geloofsgemeenschap formeel informeren over de stand van zaken en de gevolgen van de (voor)genomen besluiten. De eerste stap moet zijn dat iedereen die ’t Zand een warm hart toedraagt die bijeenkomst bijwoont en duidelijk maakt hoe zij/hij hierover denkt. We sporen iedereen daartoe van harte aan.

Intussen beraadt ook het bestuur van de Vereniging zich over de nieuwe situatie en zal u daarover nauwkeurig op de hoogte houden via deze website en in directe communicatie met de leden van de Vereniging. Misschien een goede gelegenheid om ook lid te worden? Als lid van de vereniging kunt  uw stem laten horen en invloed uitoefenen over de te volgen koers.

 

Bestuur van de Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand

Pea van de Velde, voorzitter
Hans Heeregrave, secretaris a.i.

Het is niet mogelijk nog een reactie te plaatsen.