• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

Kerstboodschap

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

“Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.”

Lucas 2, 9-11

 

 

Ieder van u kent de uitdrukking ‘de donkere dagen voor Kerstmis’.
De dagen zijn kort en de uren waarin het donker is voeren de boventoon. In huis gaan de lichten vroeg aan om het donker te breken. We kunnen immers niet leven zonder licht.

Tijdens de Advent, op weg naar Kerstmis, steken we iedere week een kaars meer aan op de adventkrans.
Er staat iets te gebeuren. We zien vol verwachting uit naar dat nieuwe leven, dat zoveel licht uit zal stralen. Die geboorte die alles anders zal doen zijn. Die ons toekomst geeft. Die van ons mensen maakt die samen op weg zijn naar iets nieuws. Mensen die niet stil blijven staan.

De afgelopen weken hoorden we dat de bisschop een stringenter beleid wil gaan voeren in de kerken en geloofsgemeenschappen van de parochie van Onze Lieve Vrouw in Amersfoort.
Voor onze Geloofsgemeenschap betekent dit, dat de toekomstperspectieven voor een spiritueel cultureel centrum erg mager worden en dat zelfs een voortdurend gebruik van ons kerkgebouw in gevaar komt doordat het uitsluitend voor gewijde activiteiten in de strikte zin mag worden gebruikt.
Dat is een benadering die totaal afwijkt van de zorgvuldig opgebouwde traditie op ’t Zand.
Daarbij zijn we ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hebben omdat in de loop der jaren veel subsidiegeld in het kerkgebouw is gestoken.
Zo brachten de laatste weken bepaald geen berichten waar je vrolijk van wordt.

Dit roept onmiddellijk de vraag op:’wie is eigenlijk de kerk’?
Er is maar één antwoord op: de kerk, dat zijn wij. Dat is de geloofsgemeenschap die samenkomt om te bidden, te zingen, te vieren. Een geloofsgemeenschap die met beide benen in de samenleving staat en wil staan en zich niet op een gewijd eiland wil terugtrekken.
Een geloofsgemeenschap die boven alles haar inspiratie vindt in het leven van Jezus van Nazareth.
Zoals we daar via de bijbel kennis van nemen.

De Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand is opgericht om de Geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius te ondersteunen in het bewaren én ontwikkelen van de traditie zoals die in onze prachtige kerk en levendige gemeenschap is gegroeid. De ‘heilige’ isolatie die ons nu wordt opgelegd is ons vreemd en de Vereniging zal zich tot het uiterste inspannen om openheid voor de samenleving, spirituele creativiteit en verbondenheid met de katholieke en oecumenische traditie die aan ’t Zand leeft, verder te ontplooien.
Het bestaansrecht van onze geloofsgemeenschap is voor het bestuur van de Vereniging op geen enkele wijze een punt van discussie.

Extra Algemene Ledenvergadering
Eerder informeerden we u al dat we mogelijk een extra Algemene Ledenvergadering zouden uitschrijven als daar aanleiding toe was.
Naar het oordeel van het bestuur staan we op een punt waarop belangrijke beslissingen moeten worden genomen met het oog op de toekomst van “ ’t Zand “.
Het bestuur is daarom van mening dat er alle reden is om in een extra Algemene Ledenvergadering te overleggen over de ontstane situatie en besluiten te nemen over de richting die de vereniging volgens u moet inslaan.

Deze Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op zondag 11 januari 2015 van
12.00 – 13.30 uur.

Misschien een goede gelegenheid om ook anderen die zich bij ’t Zand betrokken voelen, uit te nodigen om lid te worden? Als lid van de vereniging kunt u uw stem laten horen en invloed uitoefenen over de te volgen koers. Dit werkt binnen onze vereniging anders dan in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Financiën
Als bestuur moeten we ook de feiten onder ogen zien. Willen we in de komende tijd noodzakelijke concrete beslissingen kunnen nemen dan hebben we ook de middelen daartoe nodig.
Er is al een aantal leden dat, naast de contributie, een jaarlijkse bijdrage als ‘Zandbijdrage’ over maakt aan de Vereniging.
Zoals in de vorige Algemene Ledenvergadering duidelijk is gemaakt, zullen deze bijdragen uitsluitend besteed worden aan de Geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius.

Wij vragen daarom alle leden er over na te denken een jaarlijkse bijdrage als Zandbijdrage over te maken aan de Vereniging. Natuurlijk kunnen ook niet-leden dit doen. De gegevens hiervoor vindt u onderaan deze brief. Daar de Vereniging de ANBI-status heeft, zijn zowel de Zandbijdrage als contributie en overige giften fiscaal aftrekbaar.

Tot slot wensen wij iedereen een vredig Kerstfeest, waar het licht van Jezus’ geboorte in ieder van ons zal oplichten en een Voorspoedig Nieuwjaar voor u en uw naasten en waarin onze Geloofsgemeenschap zal bruisen van vitaliteit.

Namens Bestuur en Adviseurs van de Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand,

Pea van de Velde, voorzitter

Hans Heeregrave, secretaris a.i.
Website: www.geloofsgemeenschaptzand.nl e-mail adres: secretariaatVGZ@gmail.com
Rekeningnummer Triodosbank NL 25 TRIO 019 83 09 201 t.n.v. Vereniging Geloofsgemeenschap, Amersfoort
De Vereniging heeft de ANBI status.

 

 

 

Het is niet mogelijk nog een reactie te plaatsen.