• Header-nieuw-groen
  • SONY DSC
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • SONY DSC

Wie zijn wij

ggtzand briefhoofd

kort

De Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand is opgericht om bij te dragen om de Geloofsgemeenschap St.Franciscus Xaverius te ondersteunen, te bemoedigen en te inspireren in een eigentijdse vorm van een open katholieke geloofsbeleving. Dat is de traditie van de “oude” parochie St.Franciscus Xaverius, een traditie die zich ook verder wil ontwikkelen en vernieuwen.

De Vereniging is een burgerlijke rechtspersoon.
Het Bestuur bestaat uit Bart de Vet  (voorzitter a.i. en penningmeester) en Aad Post (publiciteit en secretaris a.i.) .
De Algemene Ledenvergadering komt minstens eenmaal per jaar bij elkaar in september, laatst 11 februari 2018. De eerstkomende ALV is nog niet gepland maar zal waarschijnlijk in het voorjaar 2020 worden gehouden.

Er is ook een Raad van Advies die bestaat uit: Mariëtte Kuiper, Trudy Vester en Bart Verreijt

E-mail adres:    secretariaatVGZ@gmail.com

KvK nummer   50208918

Bankrekening   Triodosbank  IBAN  nr.   NL 25 TRIO 01 98 30 92 01

ANBI RSIN / fiscaal nummer 8226 10 851

De tekst die hieronder volgt is het resultaat van een poging van de initiatiefnemers om een aantal kernpunten van de geloofsgemeenschap van ’t Zand te beschrijven.

Een vereniging

Binnen de mogelijkheden die de Codex (het kerkelijk wetboek) gelovigen biedt is er gekozen voor het oprichten van een vereniging omdat dit een eigen speelruimte aan de betrokken gelovigen biedt. Daarbij is men niet afhankelijk van een parochiebestuur of een pastoraal team. De leden en het door hun gekozen bestuur bepalen samen de koers in een democratisch overleg. Hierdoor wordt de concrete betrokkenheid van ieder lid gestimuleerd en wordt de geloofsgemeenschap de mogelijkheid geboden attent te zijn en te blijven op gebieden die men zelf binnen de traditie van waarde vindt. In onderling overleg wordt gewerkt vanuit de wisselwerking tussen vraag en aanbod.

De identiteit van de parochie Sint Franciscus Xaverius

Het basisuitgangspunt van de vereniging is de gegroeide identiteit van de parochie Sint Franciscus Xaverius. Voor de vereniging houdt dat in dat we een ruimdenkende gemeenschap zijn die staat in de katholieke traditie waarin iedereen welkom is. Als streek- en keuzeparochie maken we deel uit van de wereldkerk. De christelijke traditie en haar spiritualiteit zijn de bron waaruit wij ons geloven, leren, vieren en dienen gestalte geven. Alles wordt vormgegeven vanuit de gedachte van ruimte voor ontwikkeling met oog voor onze traditie en waarden, waarbij het investeren in kwaliteit nooit uit het oog verloren wordt.

De liturgie neemt in dit geheel een belangrijke plaats in waarbij er ruime aandacht is voor de kwaliteit van de gebeden, de liederen en de overweging of verkondiging. De uitgangspunten van dit samen vieren zijn: het streven naar kwaliteit en verbondenheid in liturgie zowel tussen de teksten, gebeden, liederen als tussen de aanwezigen. Samen zijn we, voorganger en gelovige, op zoek en vieren we ons geloof in een liturgie waarin de aanwezigen zich kunnen herkennen.

Andere punten die aandacht krijgen en onze geloofsgemeenschap kracht en een eigen kleur geven zijn het blijven zoeken naar en werken aan de relatie tussen spiritualiteit en de wereld waarin wij leven, de ontmoeting met andere mensen, het open en gastvrij zijn, het streven naar openheid en transparantie en het blijven werken aan groei en ontwikkeling vanuit een eigentijds perspectief.

Aandachtspunten

De vereniging richt zich op bepaalde aandachtspunten met als doel blijvend met de inhoud van geloofsvragen bezig te zijn, de ruimte te bieden aan andere vormen van vieren en vernieuwend en experimenteel te durven zijn. Er wordt gestreefd naar het bevorderen van de katholieke identiteit in de ruimte van de veelkleurigheid waarin mensen hun geloof belijden en beleven. Dit alles om de geloofsgemeenschap dynamisch te houden en/of te maken op een eigentijdse manier waarbij de traditie niet uit het oog verloren wordt. De Geest werkt immers in ieder van ons, maar moet daar wel de ruimte voor krijgen.

Laatst aangepast (augustus 2019)